Privacy

Strukton maakt gebruik van onderstaande privacyverklaring teneinde de privacy van sollicitanten te waarborgen. Strukton volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de relevante richtlijnen en voorschriften waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Strukton de gegevens van de sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures bij Strukton.

Het doel van het verzamelen en verwerken

De gegevens die door de sollicitant op het (digitale)sollicitatieformulier en de website worden ingevuld, worden door Strukton uitsluitend verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Strukton. De gegevens zullen niet op een andere manier worden gebruikt en/of worden opgeslagen voor andere doeleinden. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, bestaat het werving- en selectieproces bij Strukton onder andere uit het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking en/of het plannen van een sollicitatiegesprek, eventueel en indien relevant het contact opnemen met opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen.

Met "verwerken" van persoonsgegevens wordt bedoeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens in het kader van de werving- en selectieprocedure.

De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het invullen van het digitale sollicitatieformulier door de sollicitant. Daarna kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, danwel nadere schriftelijke informatieverschaffing.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen Strukton of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken.

Strukton zal geen gegevens verstrekken van sollicitanten aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.

Welke gegevens worden verzameld?

Strukton verzamelt enkel gegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Deze gegevens zijn in ieder geval de naam en contactgegevens (telefoonnummer en e-mail) van de sollicitant. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant.

Indien dit voor de functie noodzakelijk is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een assessment. In dat geval worden aan de keurende arts, de psycholoog of degene die is belast met het assessment slechts die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

Het bewaren van gegevens

Strukton bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de procedure, zal Strukton de gegevens bewaren gedurende de tijd waarvoor de sollicitant toestemming heeft gegeven. Tijdens de werving- en selectieprocedure dient de sollicitant aan te geven of Strukton de sollicitant mag benaderen voor toekomstige vacatures. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft worden de gegevens van de betreffende sollicitant gedurende 1 jaar bewaard. Indien de sollicitant hiervoor geen toestemming geeft, zullen de gegevens van de sollicitant vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.

De rechten van de sollicitant

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door Strukton worden bewaard. Strukton maakt de toegang tot gegevens van sollicitanten mogelijk d.m.v. een schriftelijk verzoek. De sollicitant heeft eveneens het recht om Strukton te verzoeken zijn of haar gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Strukton zal op dit verzoek van de sollicitant ingaan, mits dit relevant is voor de sollicitatieprocedure.